REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady dokonywania zamówień za pośrednictwem strony internetowej, na adres poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez fax.

Przez użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć:

Sprzedający – spółka „PPH LUBEMA Michał Juśkowiak, Karol Juśkowiak, Marek Juśkowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna” z siedzibą w Trzebani 11, 64-113 Osieczna, prowadząca działalność gospodarczą pod numerami NIP 6970019026 i REGON 410514345.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zamówienia w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – przedsiębiorca tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i dokonująca zamówienia w zakresie związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Strona internetowa – strona internetowa Sprzedającego: www.lubema.pl i www.lubema.com.pl.

Adres poczty elektronicznej – e-mail Sprzedającego: kontakt@lubema.pl

Towar lub towary – towary/produkty prezentowane na stronie internetowej, oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta do zawarcia umowy sprzedaży towarów, prezentowanych na stronie internetowej Sprzedającego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

Sprzedający prezentuje na stronie internetowej informacje o towarach, które kierowane są wyłącznie do Klientów-przedsiębiorców, zachęcające do składania ofert zakupu. Sprzedający nie prowadzi sklepu internetowego ani sprzedaży detalicznej dla Konsumentów. Informacje umieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a złożenie zamówienia przez Klienta nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi jedynie oświadczenie woli kupna określonego towaru.

Złożenie zamówienia przez Klienta na stronie internetowej zostaje potwierdzone informacją o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego, otrzymywaną na wcześniej wskazany adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego nie jest równoznaczna z rozpoczęciem realizacji zamówienia. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia, złożonego poprzez stronę internetową, na adres poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez fax, następuje dopiero po zawarciu umowy sprzedaży z Klientem. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą wtedy, gdy Sprzedający potwierdzi telefonicznie lub drogą elektroniczną dostępne ilości zamówionych towarów, ilości i rodzaje zamienników towarów możliwe do uzyskania, aktualne ceny towarów, terminy i sposób realizacji dostawy oraz warunki płatności a Klient zaakceptuje zaproponowane warunki umowy sprzedaży.

 

Pobierz regulamin zamówień PDF